Az utazási irodai tevékenyég átmenetileg szünetel!

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

I.AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS

1.A World Travels által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv 415-416.§-ai , az utazási szerződésről szóló (214/1996.12.23.) Kormányrendelet, továbbá a jelen feltételekben foglaltak az irányadók.

2.Az utazási szerződés az utazás megrendelésével, ill. a jelentkezés World Travels által történő elfogadásával és nyilvántartásba vételével, valamint az előleg megfizetésével jön létre.

3.Ha a jelentkezést helyhiány, vagy más ok miatt csak feltételesen tudja a World Travels elfogadni, az utazási szerződés csak akkor válik hatályossá, ha a World Travels az utas jelentkezését feltétel nélkül elfogadta és erről az utast értesíti. Ezen értesítésig az utas jelentkezését bármikor visszavonhatja és a World Travels a befizetett előleget visszafizeti.

4.Az utazás időtartamát, az egyes részszolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díj összegét a World Travels által közzétett tájékoztató ( programfüzet, szórólap ), ill. a visszaigazolás tartalmazza. A közzétett adatokban történő esetleges változásról a World Travels utasait jelentkezéskor írásban tájékoztatja.. Ha a szerződéskötés után újabb jelentős változás következne be, arról a World Travels szintén értesíti az utast. Az értesítést követő 3 napon belül az utas elállhat a szerződéstől. Amennyiben a változást tudomásul veszi, a korábbi szerződés ezzel az új tartalommal él tovább.

5.Külföldi egyéni és társasutazások esetén az útlevelet, s az esetleg szükséges vízumokat az utasnak kell beszereznie.

 

II.A DÍJFIZETÉS FELTÉTELEI

1.A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában – ill. a visszaigazolásban – szereplő szolgáltatások árát, a World Travels eljárási díját, ill. a szervezési költségét és az ÁFA-t foglalja magában.

2.Jelentkezéskor előlegként a részvételi díj 40%-a fizetendő. A részvételi díj fennmaradó részét legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal  kell befizetni. Amennyiben ezen határidőig nem történik meg a befizetés, úgy a World Travels a határidő lejártával a szerződést felbontottnak tekinti, és az ennek kapcsán felmerülő, utast terhelő költségeket az utasra áthárítja.

3.Belföldi, vagy külföldi árváltozás, fuvardíj, valamint valutaárfolyam változása miatt a World Travels legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal a részvételi díjat felemelheti. Ha a részvételi díj emelése a 10%-ot meghaladja, akkor az utas az erről kapott értesítést követő 3 munkanapon belül elállhat a szerződéstől és számára a befizetett összeg teljes egészében visszajár.

4.Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat ( p. vám, útlevél, vízum, egészségügyi előírások stb.) betartani. Ezek elmulasztásából eredő többletköltségek, károk az utast terhelik.

 

III.A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI

1.Az utazási iroda mentesül a szerződés teljesítésétől és az utazást teljesen vagy részlegesen, időkorlátozás nélkül visszamondhatja vis major esetekben ( állami rendelkezések, sztrájk, terrorizmus, háború, rendkívüli állapot, járvány, természeti katasztrófa stb.).

2.Ha az  utazási szerződés az utazás során a World Travelsnek felróható vagy érdekkörében felmerült okból szűnik meg, akkor az intézkedés költsége a World Travelst terheli.

3.Ha a csoportos utazásra jelentkezettek száma a 30 főt nem éri el, az  utazási iroda az utas felé lemondhatja az utazást.

4.Ha az  utas az utazás megkezdése előtti  44. – 31. nap között lemond 15%, 30. – 21. nap között 30%, 20. – 14. nap között 50%, 13. – 8. nap között 75%, s 7. napon belüli lemondás, vagy meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a kerül levonásra.

5.Ha a jelentkezés után az ügyfél az utazás időpontjára, célpontjára, szállására vagy szállítási módjára nézve változtatást kér, a módosítás újbóli jelentkezésnek minősül és a visszalépés szabályai érvényesek.

6.Az utasbiztosítást saját érdekében javasoljuk megkötni, s az utazásra történő jelentkezéskor lehetőség van az útlemondási  biztosítás ( stornó-biztosítás ) megkötésére is.

 

IV.TOVÁBBI FELTÉTELEK

1.A World Travels a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatást közreműködője ( fuvarozó, szálloda ) útján teljesíti. Ez alól a fuvarozók késései és az esetleges menetrend változások, csődhelyzetek kivételt képeznek. Ha a World Travels a szerződést nem teljesíti, az utas kívánsága szerint köteles a díjat arányosan leszállítani, vagy az utazást más alkalommal teljesíteni. A World Travels köteles a szerződésszegéssel okozott kárt megtéríteni, de mentesül kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy szerződésszerű (hibátlan) teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

2.A World Travels nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült ok miatt nem vett igénybe.

3.Az utas az igénybe nem vett szolgáltatásokra, ill. a szerződés hibás teljesítésére vonatkozó kifogásait, visszatérítési kérelmét az utazás tényleges befejezését követő 15 napon belül írásban nyújthatja  be a World Travelsnél. A bejelentéshez csatolni kell a kifogásra okot adó cselekmény, esemény helyén a kísérővel, a szolgáltatóval, vagy a portán felvett jegyzőkönyvet, dokumentumokat.

4.Kivételes esetekben a World Travels fenntartja jogát a szálloda ( szálláshely ), kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos, vagy magasabb értékű programokkal való felcserélésére.

5.Poggyászának felügyeletéről az utas gondoskodik.

6.Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

7.A repülős utazásoknál a repülőtársaságok a menetrendben, vagy egyéb kiadványokban szereplő időpontoktól eltérhetnek, szükség esetén a repülőgéptípus, vagy a légitársaság cseréjére is sor kerülhet. Természetesen a World Travels nem vállalhat felelősséget arra az esetre, ha az a légitársaság időközben csődbe megy, melynek járatára az általa eladott repülőjegy érvényes volt. A gépen 20 kg.-ig poggyász szállítása díjtalan. Az ezen  felüli súlyból adódó túlsúly díjat az utasnak kell fizetnie. Az utastérbe személyenként egy kézipoggyász vihető fel.

8.A World Travels által szervezett utazásokkal kapcsolatos minden perben a felek alávetik  magukat a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.